More

  Trên thế giới có nước phát triển và nước chậm phát triển, nhưng Việt Nam là nước không chịu phát triển

  ” Trên thế giới có nước phát triển và nước chậm phát triển, nhưng Việt Nam là nước không chịu phát triển ” trích Phạm Chi Lan

  – trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ” Giai tầng sáng tạo” sẽ quyết định sự giàu có của Quốc Gia thay vì lực lượng lao động đông đảo giá rẻ và nguyên phong phú.

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles