Trên thế giới có nước phát triển và nước chậm phát triển, nhưng Việt Nam là nước không chịu phát triển

” Trên thế giới có nước phát triển và nước chậm phát triển, nhưng Việt Nam là nước không chịu phát triển ” trích Phạm Chi Lan

– trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ” Giai tầng sáng tạo” sẽ quyết định sự giàu có của Quốc Gia thay vì lực lượng lao động đông đảo giá rẻ và nguyên phong phú.