More

  Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng

  Khách hàng là máu của công ty.

  Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng để MyXteam nhắc nhở thời gian làm việc với khách hàng.

  myXteam ghi chú toàn bộ cho bạn những nội dung đã trao đổi với khách hàng bao gồm Text, PDF, Hình ảnh, hay bất kỳ những nội dung nào.

  Bạn có thể lên lịch chăm sóc tiếp theo để myXteam đến đúng ngày sẽ nhắc nhở bạn chăm sóc khách.

  Hết thời dùng giấy bút ghi chép xong không bao giờ đọc lại.
  Mẫu kế hoạch chăm sóc khách hàng trên www.MyXteam.com

  Latest articles

  Nhắn tin cho Mr: Hạnh

  Same articles