Cục thuế thành Phố HCM đang tìm hiểu về myxteam.

Làm việc với Cục Thuế Tp. HCM về việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc.

Cục thuế đang quản lý 24 chi cục trên địa bàn TP. HCM.